Podmienky a pravidlá správania sa na Čítaní

 1. Pravidlá a povinnosti
 2. Prideľovanie odporúčaní
 3. Prideľovanie bodov
 4. Súkromné komentáre
 5. Katovňa
 6. Zbierky
 7. Systém notifikácií a avíz

Pravidlá a povinnosti pri používaní portálu Čítanie

 1. Pristupujte k ostatným používateľom s úctou. Nikoho neosočuj, neurážaj. Nikomu nenadávaj.
 2. Používateľ nesmie zneužívať a inak poškodzovať služby poskytované portálom Čítanie. Taktiež nesmie rušiť chod portálu a poškodzovať údaje v Čítaní.
 3. Používateľ nesmie porušovať autorské práva platné v legislatíve Slovenskej republiky.
 4. Zakázané sú akékoľvek osobné útoky, vyhrážky a obťažovanie používateľov na portáli.
 5. Používateľ nesmie vytvárať a používať alternicky, to jest také nicky (prihlasovacie mená), ktoré sú ľahko zameniteľné za nick iného používateľa a ktoré existujú za účelom poškodiť alebo zosmiešniť iného používateľa.
 6. Používateľ, ktorý má viac nickov, nesmie dávať hodnotenia a odporúčania žiadnemu svojmu nicku.
 7. Používateľ nesmie prideľovaním nízkeho počtu bodov bezdôvodne znižovať celkové hodnotenie literárneho príspevku.
 8. Správanie, ktoré je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie a obťažuje ostatných diskutujúcich, je zakázané.
 9. Používateľ nesmie poškodzovať server ohováraním a/alebo šírením nepravdivých informácií a poškodzovať dobré meno portálu.
 10. Používateľ nesmie napodobovať konanie Správcu alebo Redaktora a nechať tak ostatních používateľov v domnení, že konanie vzišlo od Správcu alebo od Redaktora.
 11. Používateľ je povinný zaraďovať svoje príspevky čo najpresnejšie do príslušných kategórií. Správca Čítania má právo kategóriu príspevku kedykoľvek zmeniť tak, aby čo najlepšie vyhovovala danému príspevku. Zámerné vkladanie príspevkov do nesprávnych kategórií je zakázané.
 12. Používateľ nesmie Čítanie zneužívať k propagovaniu komerčných aktivít, ktoré nesúvisia s literatúrou.
 13. Čítanie nie je povinné archivovať a zálohovať vložené literárne a diskusné príspevky.Odporúčame vytvárať si vlastné zálohy.
 14. Používateľ vložením literárneho diela resp. diskusného príspevku vyjadruje súhlas, že Čítanie nie je povinné kedykoľvek zrušiť dané dielo resp. príspevok. Literárne diela ruší výhradne autor, pokiaľ nedošlo k porušeniu pravidiel. Diskkusné príspevku sa nemažú z technických a časových dôvodov a z dôvodu možnej straty zmyslu nadväzujúcej diskusie.

Ako upozorniť na porušenie pravidiel

Na porušenie pravidiel upozorní používateľ Správcu Čítania najlepšie pomocou kontaktného formulára. Nezabudnite uviesť:

 • nick, pod ktorým vystupujete na Čítaní
 • názov a odkaz (URL odkaz) na literárny príspevok, kde došlo k porušeniu pravidiel,
 • nick, ktorý pravidlo porušil,
 • pravidlo, ktoré bolo porušené,
 • stručný popis porušenia pravidla.

Správca Čítania posúdi, či došlo k porušeniu pravidla. Ak áno, zriadi nápravu a zvolí sankcie na používateľa, ktorý porušil pravidlá.

Správca môže, ale nemusí, zdôvodňovať porušenie pravidla. Správca taktiež môže, ale nemusí, porušenie pravidla napraviť. Z technický a časových príčin nie je možné plne sledovať dianie na Čítaní a odhalovať tak porušenia pravidiel.

Sankcie pri porušení pravidiel

Správca Čítania má právo sankcionovať používateľa, ktorý porušil pravidlo:

 • zmazaním diskusného príspevku,
 • zmazaním literárneho alebo diskusného príspevku,
 • obmedzením funkčností na Čítaní,
 • zablokovaním nicku,
 • zrušením nicku,
 • zablokovaním IP adresy.

Ďakujem vám, že pri návšteve a používaní literárneho portálu Čítanie budete dodržiavať tieto pravidlá.

Pravidlá naposledy aktualizované v júli 2009.

Prideľovanie odporúčaní

 1. Odporúčať literárne príspevky môžu len registrovaní používatelia. Odporúčania sa prideľujú priamo na stránke literárneho príspevku.
 2. Registrovaný používateľ môže odporúčať jeden literárny príspevok len raz.
 3. Výsledné hodnotenie literárneho príspevku sa vypočíta ako suma pridelených odporúčaní.
 4. Registrovaný používateľ nemôže odporúčať vlastný literárny príspevok.
 5. Tieto pravidlá platia od 1. januára 2007.

Prideľovanie bodov

 1. Prideľovať body literárnym príspevkom môžu len registrovaní používatelia. Body sa prideľujú priamo na stránke literárneho príspevku.
 2. Registrovaný používateľ môže prideliť jednému literárnemu príspevku 1 až 10 bodov. Čím viac bodov, tým lepší príspevok.
 3. Jednému literárnemu príspevku môže registrovaný používateľ prideľovať body len raz.
 4. Výsledné hodnotenie literárneho príspevku sa vypočíta ako priemer pridelených bodov.
 5. Registrovaný používateľ nemôže prideľovať body vlastnému literárnemu príspevku.
 6. Pokiaľ vznikne dôvodné podozrenie, že niektorý registrovaný používateľ podvádza, budú príspevky tohoto používateľa vyňaté z hlasovania a nebude možné im prideliť ani jeden bod. Ako podvod môže byť napríklad:
  • Užívateľ vytvorí nového používateľa a cez neho dá svojím príspevkom viac bodov a konkurenčným príspevkom menej bodov.
  • Užívateľ prideľuje body príspevkom nie podľa ich kvality, ale tak, aby si polepšili jeho vlastné príspevky.
  Prevádzkovateľ týchto stránok bude rozhodovať, či ide alebo nejde o podvod na podnet registrovaných používateľov.
 7. Tieto pravidlá platia od 1. januára 2006.

Súkromné komentáre

 1. Registrovaní používatelia môžu označiť komentár ako súkromný alebo verejný.
 2. Verejný komentár sa zobrazí každému návštevníkovi Čítania.
 3. Súkromný komentár sa zobrazí len autorovi komentára a autorovi literárneho príspevku resp. literárnej témy, ku ktorému komentár prislúcha. Súkromné komentáre sa zobrazujú aj Správcovi Čítania pre kontrolné účely pre prípad zneužívania tejto funkčnosti. Súkromné komentáre sa nedostanú do rúk tretej osobe.
 4. Označiť komentár ako súkromný je možné len na najvyššej úrovni komentovania. Odpovede na tento komentár budú automaticky súkromné.
 5. Súkromné komentáre sú označené textom "Súkromný komentár".
 6. Súkromné komentáre nemôžu byť Odporúčaním. Nemôžu im byť ani pridelené body.

Katovňa

 1. Katovňa je miesto, kam môže autor poslať jeden zo svojich príspevkov do pozornosti ostatných návštevníkov stránky a Redakcie.
 2. Jeden autor môže mať v Katovni maximálne jeden svoj literárny príspevok.
 3. Redakcia bude pravidelne sledovať literárne príspevky v Katovni.
 4. Ak na príspevok v Katovni pridá aspoň jeden z Redaktorov Redaktorský komentár, potom sa literárny príspevok automaticky vyradí z Katovne.

Zbierky

 1. Zbierku môže založiť každý používateľ, ktoré z pohľadu zbierky nazývame vlastníkom zbierky.
 2. Ku každej zbierke je možné definovať časové obdobie, v ktorom je možné vkladať literárne príspevky do zbierky.
 3. Zbierky rozdeľujeme na dva typy:
  1. Otvorená zbierka - zbierka môže obsahovať literárne príspevky od rôznych autorov. Do zbierky môže prispievať každý. Je možné vkladať aj cudzie príspevky do zbierky. Príspevok sa v zbierke objaví až po odsúhlasení vlastníka zbierky a autora literárneho príspevku.
  2. Uzavretá zbierka - do zbierky môže prispievať len samotný vlastník a to len svojimi vlastnými príspevkami.

Systém notifikácií a avíz

V rámci Čítania je možné nastaviť v nižšie vymenovaných situáciách zasielanie notifikácií a avíz emailom. Aby mohli byť akékoľvek emaily zasielané, je potrebné v profile používateľa povoliť zasielanie notifikácií a emailom. Ak táto možnosť nebude povolená, žiaden email sa neodošle.

 1. Používateľ povolí zasielanie zapne avíza priamo na stránke literárneho príspevku. Pri vložení nového komentára k tomuro príspevku sa automaticky zašle email s upozornením, že pribudol nový komentár.
 2. Pri novom komentári, ktorý je reakciou na používateľov komentár, sa automaticky odošle emailová notifikácia danému používateľovi, pokiaľ nereaguje na svoj vlastný príspevok.
Kuchárka | Skratky | Zábava | Diplomová práca | Psychológia | Manageria | Antikvariát Sova | Tools | Stolár | Kotly | Orava | Kovovýroba | Monitoring | K6 | Bytové doplnky | Logo | Max hra | Spravodajstvo Mráčik | RSS katalóg | Twitter katalóg | Instagram na SK i CZ | Online finančná kalkulačka | Palivové drevo | Nákupné Centrum | Športové Centrum | Krása a zdravie | Bankomaty na Slovensku | Bankomaty v České republice | Tvoj Lekár | Ponuky práce v zdravotníctve | Zdravotná poradňa | Tvůj lékař | Vyber školu | Kto hýbe Slovenskom | Kdo hýbe Českem | Tvoj Notár | Tvůj notář | Sudoku for Kids | Road for Kids | Pair for Kids | Hanoi for Kids | 15 for Kids | Grid for Kids | Colours for Kids | Pexeso | Logic | Einstein | Snake | 3 Wheels | Find 8