Pestúnska rodina Zvonárovcov: „Nevzdali sme sa!“

Spisovateľ/ka: Oľga Gluštíková | Vložené dňa: 7. septembra 2010
http://citanie.madness.sk/view-31385.php

„Mať deti je dar od Boha," tvrdia manželia Tonka a Pavol Zvonárovci zo Zákamenného na Orave. Vedia o tom svoje, veď počas 20-tich rokov manželstva vychovali tri vlastné ratolesti. Okrem toho mali aj jeden nesplnený sen: „Vždy sme chceli mať veľkú rodinu," hovorí pani Tonka. Každý človek si chce predsa svoje sny splniť! Za posledné dva roky to preto Zvonárovci nemali ľahké. Nikdy predtým si totiž nemysleli, že budú musieť bojovať o svoju novú rodinu, o lepší život šiestich detí z detského domova.

 

Zamestnanie: Rodič!

Málokto tuší, že k veľkej rodine sa dá prísť viacerými spôsobmi. Jedným z nich je profesionálne rodičovstvo, v ktorom sú manželia, resp. fyzické osoby zamestnancami detského domova. Možnosť umiestniť deti do rodín tohto typu vznikla v 90. rokoch, ich rozmach však nastal, keď Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele  vyslovene prikázal, že deti do troch rokov musia byť umiestnené len v profesionálnych rodinách. Dnes už na Slovensku existuje okolo 470 profirodín a rodina Zvonárovcov bola približne rok jednou z nich. Vo februári minulého roku si totiž v Detskom domove Martin vyzdvihli tri deťúrence: „Dve deti boli súrodencami a najmladšie iba deväťtýždňovým bábätkom," hovorí Pavol Zvonár o ich prírastku do rodiny.

 

Súrodenci

Keď dvaja súrodenci strávili v profesionálnej rodine v Zákamennom deväť mesiacov,  rodina sa odhodlala vziať si ich do pestúnstva. Súrodenci ale neboli zapísaní v zoznamoch ponúkaných detí, kde podľa zákona byť zapísaní mali! To však nebol jediný problém. O mesiac po podaní žiadosti sa ozvala ich biologická príbuzná a deti presunuli k nej na tzv. hostiteľský pobyt. „Príbuznú vôbec nepoznali, ale pripravili sme ich na bezbolestný prechod, lebo išli z rodiny do rodiny. Kam odišli? Do jednoizbového bytu, kde bývalo radšej neuvediem koľko ľudí. Príslušným úradom bol byt posúdený ako vyhovujúci," povedal nám ešte v januári Pavol Zvonár. To však nebol jediný kameň úrazu. Zvonárovcov začalo zaujímať čo je to hostiteľský pobyt, pretože týmto termínom detský domov počas celého problému operoval. Vysvetlila to až exministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová, ktorá v liste tejto rodine píše: „Na vašu otázku, podľa akého zákona je možné realizovať tzv. hostiteľský pobyt uvádzam, že nie je upravený v žiadnom platnom zákone. Podľa platného zákona sa dieťa môže so súhlasom detského domova zdržiavať mimo detského domova...zdôrazňujem však, že takýto súhlas nemôže vydávať ktorýkoľvek zamestnanec detského domova." Zákon teda tento typ pobytu nepozná, definuje len tzv. krátkodobý pobyt. Znamenalo to teda, že deti odišli k príbuznej nezákonne?

 

Hostiteľský verzus krátkodobý

Problém spomínaných hostiteľských pobytov na podnet manželov prešetrovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, ktoré „prešetrením postupu zistilo porušenie zo strany Detského domova Martin pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Z predloženej správy určeného ÚPSVaR Žilina je zrejmé, že maloleté deti sa zdržiavali mimo detského domova so súhlasom riaditeľa detského domova, pričom pobyt nemal krátkodobý charakter tak ako ho definuje Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele." Výsledkom však bolo iba upozornenie ÚPSVaR v Žiline, ktoré je zriaďovateľom Detského domova Martin na dôslednejšie dodržiavanie zákona. V iných aspektoch tejto situácie vraj Ústredie pochybenie ani porušenie práv detí nezistilo, iba odporučilo pani Zvonárovej, aby sa obrátila na súd s neplatným ukončením pracovného pomeru zo strany detského domova.

 

Išli do horšieho!

Zvonárovci netajili svoju nespokojnosť s tým, ako a kam súrodenci odišli. „Spoločnosť Úsmev ako dar sľúbila skontrolovať do akých podmienok deti idú. Ale neskôr to nikoho nezaujímalo a nikto to neprešetril," hovorí T. Zvonárová. Na všeobecnú otázku, či sa deti prechodom z profesionálnej rodiny ku príbuzným môžu dostať do sociálne horšej situácie nám odpovedala hovorkyňa Občianskeho združenia Úsmev ako dar, Andrea Hajdúchová: „Chudoba je v tomto prípade relatívny pojem. Rodina môže byť chudobnejšia po materiálnej stránke, ale bohatšia napríklad po stránke citovej. Samozrejme však platí, že podmienky rodiny, do ktorej dieťa smeruje, posudzujú kompetentné úrady. Ide o úrady práce, ktoré dávajú návrh na umiestnenie dieťaťa do starostlivosti náhradnej rodiny. Potom sú to samozrejme súdy, ktoré o návrhoch rozhodujú." OZ Úsmev ako dar síce nemalo kompetenciu prešetrovať, do akých podmienok deti odišli, mohlo však upozorniť kompetentné úrady na to, že tieto podmienky zle posúdili. Súrodenci tak nemuseli dopadnúť tak, ako dopadli.

 

Ani domov, ani hračky!

Na tzv. hostiteľských pobytoch, ktoré podľa exministerky Viery Tomanovej neexistujú, boli deti od decembra 2009 do februára 2010. Ich príbuzná, ktorej byt posúdili ako vhodný, zatiaľ rozpredávala majetok detí - ich hračky, zariadenie detskej izby. Pani Zvonárovej dokonca v tom čase volal neurológ zo Žiliny, že jedno z detí sa nedostavilo na kontrolu, napriek tomu, že bolo u lekára objednané. Súrodenci sa napokon vrátili od príbuznej naspäť do Detského domova Martin. „Len vďaka príhovoru Slovenského národného strediska pre ľudské práva ich riaditeľ Detského domova v Martine dal do ďalšej profesionálnej rodiny, aj keď tak zo zákona urobiť nemusel, lebo deti už mali viac ako tri roky," objasňuje ďalší osud súrodencov ich bývala profimama. Jej rodina nevie, kde súrodenci momentálne sú, vie však, že profesionálna rodina je pre nich lepším riešením než spomínaná príbuzná či detský domov. Rozpredanie majetku detí sa bude prešetrovať práve na podnet rodiny Zvonárovcov. Hračky sa možno súrodencom vrátia v ich novej profirodine, ale dva mesiace života, keď sa obaja museli pozerať na to, ako im príbuzná rozpredáva ich osobné veci, im naspäť nevráti nikto.

 

Návod ako prísť o detstvo

Vážení čitatelia, dobre čítate: deti z detského domova zažijú často krát do svojich troch rokov toľko, čo niekto nestihne ani za celý svoj život! Taký je aj osud tretieho zvereného - niekoľkomesačného dievčatka. Už po dvoch mesiacoch pobytu v profirodine v Zákamennom si dievčatko obľúbila im príbuzná rodina Krajčiovcov a požiadala o jej zverenie do pestúnstva. Keď bola maličká u Zvonárovcov pol roka, zrazu vysvitlo, že má v domove ešte dve nevlastné sestry. Napriek tomu, že domov o súrodenectve vedel už v auguste 2009, prvé osobné stretnutie bábätka s jednou zo sestier sa uskutočnilo až v októbri toho istého roka. „Zákon hovorí o práve dieťaťa na udržiavanie a rozvíjanie súrodeneckých väzieb. Do tohto obdobia sme boli v domove minimálne raz do mesiaca a psychológ ani sociálny pracovník nám žiadne sestry nikdy neukázal, ani maloletú s nimi nekontaktoval," hovorí P. Zvonár. Do januára tohto roku nasledovalo šesť súrodeneckých stretnutí, z toho na polovici z nich absentoval psychológ, ktorý súrodenecké väzby posudzoval. Potom, ako pán Zvonár na tento nedostatok upozornil, riaditeľ domova ho nazval „Nikto" a odmietol s ním komunikovať. Čo na takéto dodržiavanie súrodeneckých väzieb hovoria kontrolné úrady? „Postup subjektov zainteresovaných v tomto prípade bol prešetrený na základe listu manželov Zvonárovcov, pričom bolo zistené pochybenie detského domova. Dievčatko bolo do profesionálnej rodiny umiestnené v záujme saturácie jeho špecifických potrieb. Takéto riešenie však bolo možné iba za predpokladu realizácie stretnutí s jej sestrou. Napriek tejto podmienke sa stretnutia dlhší čas nezrealizovali. Zdôvodnenie detského domova nebolo akceptované a pani ministerka Tomanová požiadala zriaďovateľa zariadenia o vykonanie kontroly," uviedla v liste Iveta Zongorová, vtedajšia generálna riaditeľka kancelárie ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny. Toto pochybenie ale zrejme nebolo jediným!

 

Únos z nemocnice?

V januári tohto roku sa stav maličkej zhoršil a musela byť hospitalizovaná. Dvanásteho januára večer musela od nej pani Tonka z nemocnice odísť, pretože manželovi práve zomieral otec. „Riaditeľ domova, psychologička a sociálne pracovníčky si uvedomili, že ich sfalšovaný posudok na súrodenecké väzby videli nevhodní svedkovia. Preto sa začali tváriť, že konajú v záujme dieťaťa. Vpálili do nemocnice, kde bolo dieťa s akútnou črevnou virózou hospitalizované, bez jediného náznaku ústretovosti voči nemu, jeho zdravotnému stavu a voči profesionálnym rodičom podpísali reverz a bez slova ho odviezli. Profesionálni rodičia, ktorí sa o malú takmer rok starali aj žiadatelia, ktorí ju ľúbili a chceli ju prijať do rodiny, ju odvtedy nevideli," píše v jednom zo svojich článkov teraz už poslankyňa NRSR Natália Blahová. Dôvodom na podpísanie reverzu bolo, že sa dievčatko musí v detskom domove stretnúť s druhou žiadateľkou o pestúnstvo. Jeho presun bol profirodine oznámený až vtedy, keď už dieťa v nemocnici nebolo. Vtedajšia generálna riaditeľka kancelárie exministerky práce, sociálnych vecí a rodiny, Iveta Zongorová, odôvodnila, že: „Prevoz dieťaťa z nemocnice bol zrealizovaný po predchádzajúcej konzultácii zdravotného stavu medzi zmluvným lekárom detského domova a ošetrujúcim lekárom dieťaťa." Rodina Zvonárovcov však pozná inú verziu: „Primár detského oddelenia sa nám ospravedlnil, že konal na príkaz riaditeľa Detského domova Martin. Pracovníci domova dievčatko neobliekli ani do jej osobných vecí. Tie v nemocnici ostali, spolu s jej hračkami, či vecami osobnej potreby." Predstava, že by takéto postupovanie voči malému dievčatku bolo správne sa však nepozdávala ani ďalšej poslankyni NRSR Márii Sabolovej:  Problém vidím oveľa hlbšie, a dovolím si povedať, že v pochybení Úradu práce i Detského domova, resp. vo využití situácie a kompetencií, ale nie v prospech riešenia situácie detí," zhodnotila okolnosti vo svojom liste, pričom vyzvala všetky zainteresované strany k urgentnému riešeniu prípadu.

 

Od súdu - k súdu

Urgentným riešením zo strany kompetentných mal byť zrejme súd vo veci zverenia dievčatka do pestúnstva rodiny Krajčiovcov, ktorý bol štyrikrát! odročený pre nezáujem a neprítomnosť biologických rodičov. „Už sa čaká len na to, koľkokrát vážený súd odročí pojednávanie a či to stihne dovtedy, kým bude Nikolka maturovať," zhodnotila súdne naťahovačky Natália Blahová. Žiadosť Krajčiovcov zostala napokon v apríli zamietnutá z dôvodu, že rodičia nežiadali o bábätko spolu s jeho osemročnou sestrou - tak, ako to odporučil Žilinský i Martinský úrad práce. „Postup ÚPSVaR v Martine a Žiline bol v súlade s ustanoveniami Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ich návrh riešenia sleduje najlepší záujem detí a vychádza z komplexného zhodnotenia ich rodinnej situácie," vyjadrila sa na margo rozhodnutia súdu Iveta Zongorová, generálna riaditeľka kancelárie exministerky. V liste Zvonárovcom tento postup označila ako zákonný aj vtedajšia ministerka Viera Tomanová. Počas piatich mesiacov nerozhodnosti súdov bolo dievčatko spolu s osemročnou sestrou striedavo presúvané z detského domova na hostiteľské pobyty k druhej žiadateľke o pestúnstvo a naopak. Hodiny detskej neistoty napokon dotikali koncom júna, kedy boli obe sestry súdom zverené do pestúnskej starostlivosti druhej žiadateľky. Všetci, ktorých sa ich detské osudy dotkli dúfajú, že sestry sú v dobrých rukách a majú nádej na plnohodnotné detstvo. Manželia Krajčiovci sa túžby dať opusteným deťom domov nevzdali a za pomoci Občianskeho združenia Návrat sa od augusta stali pestúnmi dvoch malých chlapcov - dvojičiek.

 

Nevzdali sa ani Zvonárovci!

Profirodina Zvonárovcov teda prišla o tri profesionálne deti. Profesionálne rodiny sú dočasnou formou starostlivosti, profirodičia musia rátať so stratou zverených detí, ale neznamená to, že sa deti budú presúvať od niekoho k niekomu ako nábytok. Ide predsa o malé ľudské bytosti. „To, čo sme prežili za ten jeden rok nie je normálne. Momentálne ani nesnívam o tom byť profesionálnym rodičom," hovorí pani Tonka. Či Zvonárovci boj za šťastné detstvo svojich troch minulých - profesionálnych detí - vyhrali, na to si odpovedzte sami. Ak aj nevyhrali, aspoň sa pokúsili bojovať za šťastie niekoho, kto sa nedokáže obrániť a obhájiť sám. Bývalá profesionálna mama Tonka Zvonárová sa však svojho sna o veľkej rodine nevzdala. Je momentálne na materskej dovolenke a zároveň v súdnom spore so svojim bývalým zamestnávateľom - detským domovom. Spolu s manželom absolvovali prostredníctvom Občianskeho združenia Návrat prípravu na náhradnú rodičovskú starostlivosť, aby sa mohli stať pestúnmi. „Žiadali sme dvoch alebo troch súrodencov vo veku od niekoľkých mesiacov do šesť rokov," hovorí Pavol. Vhodné deti sa za pomoci OZ Návrat našli a to akurát v Detskom domove Martin. „Rozhodli sme sa pre troch krásnych súrodencov vo veku päť, štyri a tri roky. Tieto šikovné deti nám stáli za to, aby sme sa do Detského domova Martin po tom všetkom vrátili, zabojovali o ne a vzali ich domov," objasňuje pán Zvonár a dodáva: „Po súhlase ÚPSVaR v Žiline a trinástich návštevách nám súd deti zveril a stali sme sa pestúnskou rodinou." Dnes sa už dom Zvonárovcov ozýva veselým džavotom troch malých pestúnskych detí, o ktorých si už rodina môže povedať: „Sú naše. Nikto nám ich nevezme. Ich život, ich šťastné detstvo je v našich rukách." A bilancia celého príbehu? Tri deti vlastné, tri pestúnske a tri stratené... Všetky sú darom od Boha a majú stále miesto v srdci Zvonárovcov bez ohľadu na to, kde práve sú.    (Oľga Gluštíková)

 

 

 

Ohodnoť a okomentuj literárny príspevok

Hodnotiť a komentovať literárne príspevky môže len registrovaný užívateľ.

Info o príspevku Info o príspevku
eKniha / eBook eKniha / eBook
Kľúčové slová Kľúčové slová
Predchádzajúci príspevok Predchádzajúci príspevok
Nasledujúci príspevok Nasledujúci príspevok
Reklama
Hlasuj za príspevok Hlasuj za príspevok
  • asdf.sk
  • Bookmark and Share
Naj od autora Naj od autora
Štúrovčina
Kuchárka | Skratky | Zábava | Diplomová práca | Psychológia | Manageria | Antikvariát Sova | Tools | Stolár | Kotly | Orava | Kovovýroba | Monitoring | K6 | Bytové doplnky | Logo | Max hra | Spravodajstvo Mráčik | RSS katalóg | Twitter katalóg | Instagram na SK i CZ | Online finančná kalkulačka | Palivové drevo | Nákupné Centrum | Športové Centrum | Krása a zdravie | Bankomaty na Slovensku | Bankomaty v České republice | Tvoj Lekár | Ponuky práce v zdravotníctve | Zdravotná poradňa | Tvůj lékař | Vyber školu | Kto hýbe Slovenskom | Kdo hýbe Českem | Tvoj Notár | Tvůj notář | Sudoku for Kids | Road for Kids | Pair for Kids | Hanoi for Kids | 15 for Kids | Grid for Kids | Colours for Kids | Pexeso | Logic | Einstein | Snake | 3 Wheels | Find 8