Kluboví obežník

Spisovatež/ka: Garadič | Vložené dňa: 6. decembra 2010
http://citanie.madness.sk/view-33061.php

Kluboví O B E Ž Ň Í K (ta žem pre nás) a širokú v e r e j n o j s c

                                                                       I. 

Verejní klub bars œmelích pijakov, korhežov i alkohožikov z Mačkova ci piše toto pismo, žebi œi œe spametal a začal buc už koňečňe riadním čženom našoho klubu. Bo to haňba jak malo piješ. Podachtore dňi cez rok œi œe spraval skoro jak odporní ňepijaci, co ich voláme, že, odporní abstinenci. Možeme ce virucic z našoho klubu a to budze pre ce bars vežká haňba. Našo poriadne čženove œe aj zbžuvajú i poœikajú a kec treba ta œe šumňe viœpia i na holej Ÿemi a to jedno či v Ÿime a či v žece.

U nás v našim valaže máme takich čženov skoro dojsc a ti œe pomeňej snažiš, choč ženoch bi mohlo buc dakus vecej. Ňetreba robic haňbu nam poriadnim členom. Jak mi k tomu pridzeme, že œe snažime a pijeme doma, v roboce ale i na staňici u Varošu a i autobus nam ucekňe, dakedi aj ten posledňi a ti œe z žedvu bidu spiješ do ňemoti žem daskežoraz do tiždňa. Mi pijeme v každej karčme i po šickich skžepoch v Mačkove, bo nam poriadnim tam užeju. Nam jedno co pijeme, hlavňe, že nam duri hlavu, nožki potim tak šumňe prekladame z jednej na druhu. No a co toho nahutorime, v tote žepše dňi aňi ňepametame co to bulo, aže hlavňe, že zme odporním abstinentom pokažiži ich smutni život, dachtori su ztoho i vešelí, no ňit ich vežo.

Jeden z našich členov už bul ňedavno v dojsc dobrim švungu a œe mu zdalo, že je zahraňični podňikatež, že barsc vežo žudzi u ňoho robi dzeška v zapadňej Evrope. I s peňeŸami už bul na tim dobre, zostalo mu už žem na jedzeňe. Ji zato vežo, co bi až tak ňemuœel, bo na paženku mu vežo ňezvišuje. Mame i takoho, pravda, že ich jest i vecej, ňežem jeden, co už bars ňebiruju chodzic. No treba priznac, že kec chce ta z jednej karčmi do druhej dejdze, choč dakedi ho treba i odvejsc na furiku, ale to ňe haňba.

Podachtori z nás su už aj na dochodku, choč dojsc ňeskoro. Mi mame ijsc do dochodku už v tricatke, ale tote zakoni bars plane a ňespravodžive. Hlavňe, že sebe dojsc pomahame, kec treba ta jeden za druhoho i vipijeme. No jest medzi nami i taki, co furt čekajú, že ten druhi mu vraci, tato bars nežucke.

Toti poriadňejši už spomedzi nás odišži do pijackoho raja a tam œe spravajú jakbač šumňe. Totich poriadnich v Mačkove je furt žem dvacec a čženstvo v topdvacatke bi œe malo meňic richlejši. Cala bi še mala vimeňic do roka a ňetreba dumac žem na sebe a treba prepuœčic mejsco i tim meňej šmelim, že bi sebe i voňi mohži viskušac buc najžepšimi pred šmercu. Naš poriadni čžen klubu mačkovskich korhežov chce ijsc do raja čim skorej, ta tak še spravaj i ti a začňi už poriadňe pic. Naco sluchaš ženu, dzeci, voňi ňeznajú jake ti maš povinojsci v klube. Voňi sebe dumajú, že to žechke œe tak ožric a potim spžlitac pjate cez dzeviate. Išče dobre, že i voňi chodza po robotoch do zapadňoho œveta a mi œe potim venujeme klubovej roboce.

Dobre že u našim valaže mame tak spravodlivo rozdzežene bivaňe. V každím druhím-trecim dome máme aspoň jednoho-dvoch čženov a kec ňe, tak aspoň simpatizanta, alebo kandidáta. Ĺem skorej bi mohži pribudac do topdvacatki i richlo z ňej odchadzac, naj majú i druhí tej œveckej slavi pred œmercu akurát kežo treba.
Jedno œcejsce, že dorastu u nás na valaže jest dojsc. Zňižila œe šumňe i vstupna roková hranica. Našo kandidaci, daj im boch zdravia, začínajú s činnoscu v juňijorskej skupiňe v šumnim mladím veku. Mi hlavní korheže sebe dumame, že od jedenac roki stači začinac s pijatiku. Voňi to doma maju čežše, aže jest tu dobre žudze u valaže co im predajú paženčuhu i vino kupče i domace. Tote žudze majú charakter a bars jim zažeži na našej mlaďeži. Podachtorim i na svojej.

Kec me robili preskum po karčmoch počas pražňin, ta nam bars šumne čisla višži. Kec začala škola, œe to zhoršilo cez tidzeň, no piatkove, sobotňe večare sú bars dobre a máme šumne prírastki. Kec pridzece popatrec večar po karčmoch, uvidzice, že naš preskum ňeklamal, mi ňit taki co sebe vižepšujeme čísla. Do roka robime take akcie v primeraním počce, no kec treba ta i každí dzeň.

Naši najžepši členove, co znajú i šumňe kuric zorki i cigaretže ňehcú bars vpuščic mezdi sebe nás žem običajnich alkoholikov, choč vidza, že i mi œe snažíme a sme ožarte skoro furt, no treba uznac, že voňi majú vekše zasluhi. V karčme do toho dzešatoho poldeci œe slabší znašame no kedz pridáme pivo, potim skorej začňeme aj inakši program. Dakedi œe choč ani ňepovadzime a ňelápame œe pod karch, no ňemože buc furt veœelo.

Na posžedňej schudzi me œe dohodži, že budzeme pic aspoň tri piva každý dzeň, že by sme ňespadli do œmišnej ligy žem slabích pijakov. Zname, že to málo, no jakaœka recesia začala. No od piatku do pondzelka to dožeňeme a doma potim furt ukážeme, chto je na gazdovstve panom. Každí gu chtoromu œe prida i žena s dzecami, tak ten dostaňe i metaž, ažebo daco podobne. źem œe mušíme ponahžac, žebo kec œe dostaňe do topdvacatki najžepších alkohožikov muší buc dekorovaní iœče počas poŸemnoho života. Kebi sme ňescihli, ta bi muœel mu medajlu odňejs do raja dachto z nás. Muœeži bi me losovac, chto bi to bul. Zname, že u nás na valaže máme slušnú zakladňu, aže mejsco odnašača medajli do raja sebe treba zaslúžic.

V dažším obežňíku bi me chceli už popisac aj takich, ktorí sebe meňej pulňa povinojsci. Dohodňeme œe aj o čestních tituloch a i na vedzeňu klubu. Medzi sobu bi me mali vejsc debatu, jak œe ma titulovac zaslužilí čžen. Dachtorí navrhujú, že bi to malo buc meno jak napr. bubo, ubo, žubo, bužo, užo, uhžo, fofo, laslo, oža a pod.

 

V Mačkove v decembru 2008 Do ŇEMOTI kamaraci, členove klubu i (simpatizani)!

 

                                                                 II.

                                                   Materiál k diskusii !

Dôležité oznámenie!

Klubovi obežňik - rok 2010 źem pre registrovanich čženov a verejnojsc!

Šicke čženove Verejnoho klubu barz œmelich pijakov, korhežov, alkohožikov i simpatizantov teraz čitajce a buce na pozore! Dostalo œe nam do uchoch žebi mala prebehnuc verejna diskusija o zžepšeňu orgaňizovaňa našej činnojsci. Vedzeňe klubu œe zhodlo, že predloži dajake navrhi. Vežo čženov œe vijadruje, že v ramci klubu bi maži buc jednotžive sekcije pre efektivňejšu činnojsc. Dažej maži bi me diskutovac či bi me œe ňemaži i premenovac.

Perši navrch bul na zmeňeňe nazvu na SS FOFO. Oficijalňe bi bul nazov Slovenski spolok FOFO, co znamená Slovenski spolok furt ožartich, furt opitich.

Druhi navrch, žebi me buli orgaňizacia SLZA. To znamená Spolok lumpov zapredanich alkoholu. źemže tota značka už davno je znama a ňezname jag bi to bulo s autorskimi pravami.

Treci navrch œe zda buc tiž dobri. Mohži bi me œe volac ČIKLUB. Združoval bi žudzi, chtori piju œicko co začina na "či". To znamena či vodku, či borovičku, či rum, či pivo, aže i či chočco.

Štvarti navrch (prezidenta klubu) je Klub-PIŠICOZA. Kedz to rozobereme na drobno, ta to je Klub - pijeme šicko co zadarmo. Podža našich navrhov tag bi œe mohla volac sekcia klubu a ňe cali klub.

Bulo bi dobre, žebi i bežne čženove daži dajake navrhi a predložiži jich na vedzeňe klubu.

Už dva roki prešži a doteraz ňemame meno abo nazov pre post superčžena. Furt žem kecame aže či œe budze volac hlavni bužo abo bužimajster, či fofopan, dongargala, ritier magor, nosič bžašenich nohavkoch a pod.

No a teraz bi maži prijsc i dajake napadi jag œe dostac gu lacnej paženočkoj. Potrebne to je i preto bo od peršoho januara paňstvo budze dzvihac daňe. Vono œe da kupic i metil, aže ten bi me maži pic žem na vežke œveta. Pijme toto co piju i ňečženove našich klubov. Kedz ulapime rozum do harsci, ta œe gu jich chžastu dostaňeme. Muœime prekonac svoju herdojsc a chvažme jich, pchajme œe jim do zadku a voňi zmekňu. Hlavne su dobre visledki. Furt hutorce toto co voňi chcu čuc a paženočka budze. Kedz už budu naživac ta œe tvarce že žem koštujece. No koštujce do tedi, dokedi ňebudze praŸna fžaška.

Na druhi meœac každi čžen dostaňe bužetin v ktorim budze rozpisane dze jest najtunše čučo, paženka, ostatňe dobroti i lakocinki. Bužetin budze zadarmo, žem treba dac znac, že dze ho treba poslac. Umartim čženom jagbač poœilac ňebudzeme, no kedz budu chcec ta pošžeme.

Iœče tu jest taka možnojsc, že kedz už ňemace peňeŸi, ta zborgujce. Pijce v jednej karčme, potim u skžepe, prejdzice do druhej karčmi, do dažšoho skžepa a tak dažej. Naobecajce œe, že zaplacice na druhi meœac, potim v dažšej na dažši meœac, co vam može vitrimac i pul roka.

Vihodnociži me i rok 2009. Da œe povedzec, že bul dobri. Dachtore dorasenci, mlaďezňici už piju za peršu žigu. Tak œe oœvedčiži, že me jim skraciži kandidatsku dobu na trecinu. To radojsc na ňich popatrec. Vedzeňu klubu œe ciœli slizi do očoch, jag me patreži na jich zaverečne skuški, veceprezident až odpadnul!

V najbžižšej dobe vibereme reprezentantov zo seňijorov i juňijorov na oblastne kolo pohara Šmeli korhež, chtore budze na druhi rok u našim valaže. No muœime podotknuc, že pripravu ňemožeme podceňic, bo zo suœedňich valalov idu na suaž tiž dobre pripravene borci. Mame pripravene i dresi, bo me našži sponzorov u firme Veœeli funebrak, s.r.o. Sustredzeňe budze začatkom buducoho roka u našim varošu v karčme U Œmerdzacoho, bo nam ponuknul vežke zžavi.

Ta do ňemoti!                       Čženove, kožegove, simptizani a kandidaci.

V Mokrich spodkoch            ňeœka                         vaš prezident

Spisovatežov komentár k príspevku

so súhlasom klubu


Ohodno a okomentuj literárny príspevok

Hodnoti a komentova literárne príspevky môže len registrovaný užívatež.

Info o príspevku Info o príspevku
eKniha / eBook eKniha / eBook
Predchádzajúci príspevok Predchádzajúci príspevok
Nasledujúci príspevok Nasledujúci príspevok
Reklama
Hlasuj za príspevok Hlasuj za príspevok
  • asdf.sk
  • Bookmark and Share
Naj od autora Naj od autora
Štúrovčina
Kuchárka | Skratky | Zábava | Diplomová práca | Psychológia | Manageria | Antikvariát Sova | Tools | Stolár | Kotly | Orava | Kovovýroba | Monitoring | K6 | Bytové doplnky | Logo | Max hra | Spravodajstvo Mráčik | RSS katalóg | Twitter katalóg | Instagram na SK i CZ | Online finančná kalkulačka | Palivové drevo | Nákupné Centrum | Športové Centrum | Krása a zdravie | Bankomaty na Slovensku | Bankomaty v České republice | Tvoj Lekár | Ponuky práce v zdravotníctve | Zdravotná poradňa | Tvůj lékař | Vyber školu | Kto hýbe Slovenskom | Kdo hýbe Českem | Tvoj Notár | Tvůj notář | Sudoku for Kids | Road for Kids | Pair for Kids | Hanoi for Kids | 15 for Kids | Grid for Kids | Colours for Kids | Pexeso | Logic | Einstein | Snake | 3 Wheels | Find 8