36 bookface

Spisovateľ/ka: augustin-sokol | Vložené dňa: 23. mája 2012
http://citanie.madness.sk/view-40410.php
Augustin Sokol.
36 bookface.
Úsek 36 bookface je pokračovaním úseku 35 bookface.
1 scifi reality je len začiatok celého radu vízií pre našu blízku, ale aj vzdialenú budúcnosť. Teda, za 1 scifi reality budú potom postupne nasledovať aj 2 scifi reality, 3 scifi reality, a tak ďalej. ...
Celá táto rada vízií sa vyznačuje tým, že v dôsledku neustále zrýchľujúceho sa vedeckého výskumu a vývoja, až na zanedbateľne malé výnimky, sa postupne všetky pôvodné scifi príbehy stávajú realitou.
Pre scifi príbehy o klonovaní je ten deň zvratu 5. júl 1996, keď vyklonovali ovcu Dolly. Dovtedy vyklonované hrdinky a hrdinovia žili len vo fantáziách virtuálnych realít. Ale už v blízkej budúcnosti ich budeme môcť bežne vídať aj na informačných médiách v skutočnej realite. Napríklad, to môžu byť aj prípadní návštevníci z vesmíru. Táto možnosť sa totiž nedá úplne vylúčiť. Lebo nikdy nehovor nikdy. Jedným z možných spôsobov riešenia mnohých problémov, ktoré súvisia s prekonávaním obrovských vzdialenosti v našom vesmíre, totiž môžu byť aj opakované a plne automatizované klonovania posádok vesmírnych lodí. Veď problémy sú na to, aby sa riešili. Treba sa preto už v dostatočnom predstihu pripravovať aj na takéto možnosti. A tak sa klony stávajú aj reálnou súčasťou nášho života. Platí to predovšetkým pre odborníkov na klonovanie.
Ale tým najfantastickejším bodom zvratu v celých doterajších dejinách ľudstva je vskutku templárska veta (ďalej len veta):
SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS
Vetu najprv matematicky stvárňujeme iba jednorozmerne. Je to z dôvodov jej nadväzností na superstruny. Veta má päť slov, každé slovo má päť písmen, vyznačuje sa tajuplnou symetrickou harmóniou a rovnako sa číta spredu aj odzadu. Je to teda palindróm, podobne, ako známa slovenská palindromická veta:
„Kobyla má malý bok."
Na rozdiel od tejto slovenskej vety je však naša veta pravý palindróm. Preto sa rovnako číta spredu a odzadu, a aj v poradí svojich číslovaných medzier:
S1 A2 T3 O4 R5 _6 A7 R8 E9 P10 O11 _12 T13 E14 N15 E16 T17 _18 O19 P20 E21 R22 A23 _24 R25 O26 T27 A28 S29
Takto očíslovaná veta je zatiaľ nezrozumiteľná. Ale nedajme sa s tým odradiť. Stačí iba trošku trpezlivosti. Dekódovanie vety sa potom stáva nielen zrozumiteľným, ale aj nádherným zážitkom z nášho nového dobrodružstva poznania. Postupy sa pri týchto dekódovaniach opakujú. Je to ale zámer, s ktorým sa rekurzívne naplňuje podstata známej ľudovej múdrosti:
„Opakovanie je matkou múdrosti."
Veta začína prvým písmenom S1 v prvom slove SATOR a končí posledným písmenom S29 v poslednom slove ROTAS.
Vetu preto matematicky stvárňujeme ako kladnú časť v súradnicovej osi „x", ktorá je vymedzená úsečkou. Táto úsečka má na svojom začiatku bod S1 a na svojom konci má zase bod S29.
Medzera (alebo prázdny znak) má v dejinách ľudstva medzi symbolmi písmen svoje výnimočné postavenie, podobne, ako má nula medzi symbolmi čísiel. Dekódovanie medzery má preto prioritný význam.
Keď nad vetou dostatočne dlho meditujeme, tak ju dokážeme vnímať ako duševne vibrujúcu superstrunu. Takto z nej môžeme dekódovať aj jej tajomstvá, lebo zmyslom každého tajomstva je jeho hľadanie. Preto sú tak obľúbené dekódovania rôznych druhov krížoviek, hlavolamov a logických magických štvorcov sudoku. Podobne sú takéto dekódovania obľúbené aj na iných geometrických plošných alebo priestorových útvaroch. Napríklad, na rubikovej kocke, ktorej rozmery v súradnicových osiach „x", „y", „z" sú: 3 x 3 x 3 = 27, teda sa skladá z dvadsiatich siedmych kociek. Ďalej sú to rôzne logické a vedecké hračky, a tak ďalej. ...
Slávny americký okultista Paul Foster Case dekódoval z vibrácií vety svoju známu vetu:
ROTA TARO ORAT TORA ATOR
„Caseho veta sa prekladá takto:
Koleso Tarotu veští zákon Hathory.
Hathor alebo Hatyr znamená „Matka noc" alebo „Horov dom" a stelesňuje v egyptskej kozmogonii pôvodný chaos. V nepodstatnej rade je ohromujúca podobnosť názvu Taro a Tora, čo je židovský zákon alebo päť kníh Mojžišových."
(Preklad z češtiny a voľná citácia z knihy: BANZHAF Hajo, Základní kniha o Tarotu, 1994, Pragma, ISBN 80-85213-56-7, 270 s., s. 12, s. 263.)
Podľa Caseho vety boli, sú a aj vždy budú, inšpirované rôzne umelecky stvárnené scifi príbehy, ako napríklad:
Stargate, Star Trek, Star Wars, Farscape, Forbidden Science a tak ďalej. ...
Pre všetkých milovníkov týchto, ale aj ďalších scifi príbehov, sú dekódovania z vety vskutku veľmi inšpiratívne logické krížovky, hlavolamy, a tak ďalej. ...
Vetu matematicky stvárňujeme dvojrozmerne na ploche v kladných častiach súradnicových osí „x" a „y", ktoré sú vymedzené štvorcom so štyrmi bodmi:
Prvým písmenom S1 v prvom slove SATOR, posledným písmenom R5 v prvom slove SATOR, prvým písmenom R25 v poslednom slove ROTAS a posledným písmenom S29 v poslednom slove ROTAS.
Na dvojrozmernej ploche je potom štvorec S1 R5 R25 S29 matematicky stvárnený ako matica s názvom templárska tabuľka (ďalej len tabuľka).
V tabuľke ešte viacej vyniká jej tajuplná a symetrická harmónia. Jednotlivé slová tabuľky sa totiž rovnako čítajú v jej riadkoch aj stĺpcoch. A to vo všetkých smeroch. V riadkoch teda sprava doľava a naopak. V stĺpcoch teda zase zhora nadol a naopak:
SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS
V tabuľke je zakódovaná aj šachovnica, ktorej notácia je zadefinovaná v jej uhlopriečke:
a1 b2 c3 d4 e5 f6 g7 h8
Riadky šachovnice sa v notácii počítajú zdola nahor s číslami „1" až „8" a stĺpce zľava doprava s písmenami „a" až „h".
Dekódovanie šachovnice z tabuľky symbolizuje nadväznosť na kódovanie tarotových kariet. Súčasťou kódovania týchto kariet sú zase aj hexagramy zo staročínskej vešteckej knihy I Ťing.
Z tabuľky môžeme dekódovať aj symboly krížov, ktoré ale nie sú zo začiatku iba kresťanské:
1. Prehistorický kríž v jaskyni z doby kamennej.
2. Kríž anch (crux ansata) ako jeden zo staroegyptských hieroglyfických znakov.
3. Svastika (hákový pravotočivý alebo ľavotočivý kríž alebo fylfot). Je to aj symbol čínskeho kláštora Šao Ling, ktorý je známy tým, že sú tam ešte aj dodnes rôzne školy bojových umení. Dnes je v západnej kultúre pravotočivá svastika známa najmä ako symbol nacizmu.
4. Kríž v tvare veľkého písmena T, na ktorom je ukrižovaný Ježíš Kristus. V tabuľke je zakódovaný v počiatočnom a koncovom písmene T slova TENET. Pôvodný symbol kresťanov však nie je kríž, ale ryba. Kríž je totiž potupný symbol popravy otrokov. Nuž a Ježíš Kristus nie je predsa otrok, ale zakódovaný židovský kráľ, ktorý sedí v nebi na kráľovskom tróne po boku svojho Otca. Symbol ryby je však dekódovaný akrostich alebo akrostichon (z gréčtiny: akros je krajný a stichos je verš). Je to báseň, v ktorej sú väčšinou v začiatočných písmenách alebo slabikách alebo slovách jednotlivých veršov zakódované slová alebo celé vety. V milostných básňach je tak zakódované meno milovanej osoby. V hebrejskej poézii často akrostichy nevytvárajú vetu, ale iba sledujú hebrejskú abecedu: každý verš začína postupným písmenom hebrejskej abecedy (napríklad, v Knihe nárekov zo Svätej Biblie). Akrostichy majú magický a okultistický význam. V kresťanstve je to práve symbol ryby, po grécky ichtys (ιχθύς), čo je prvých päť písmen gréckych slov: Isús Christós Thesú Hyjós Sotér (Iησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ), teda: Ježíš Kristus Boží Syn spasiteľ. Nami použitý prepis gréckych slov do slovenských je ale len povrchný. Symbol ryby je vlastne zakódovaný pentagram. Umelecky obzvlášť pôsobivo je symbol ryby dekódovaný aj v románe Quo Vadis. Názov románu je zvolený podľa vety: „Kam kráčaš Pane?" (Quo Vadis Domine?) Vyslovuje ju Svätý Peter, keď sa pýta Ježiša Krista, že kde ide. Autorom tohto románu je nositeľ Nobelovej ceny za literatúru: Henryk Adam Alexander Pius Sienkiewicz alias Litwos.
5. Kríž, ako neskorší symbol kresťanov, je na vlajkách Dánska, Fínska, Islandu, Nórska a Švédska. Je to ústredný motív tabuľky. Je dekódovaný z dvoch slov TENET, ktoré sú v treťom riadku, a aj v treťom stĺpci, a symetricky tak rozdeľujú tabuľku na štyri štvorce so štyrmi písmenami.
6. Dvojramenný kríž je na vlajke Slovenska.
7. Osemramenný kríž je na vlajke Veľkej Británie.
Z tabuľky môžeme dekódovať aj symboly hviezd:
1. Trojramenná hviezda symbolizuje Svätú trojicu (Boh Otec, Syn a Duch svätý), tri rozmery priestoru, tri súradnicové priestorové osi „x", „y", „z" a trigramy. Je osem trigramov, ktoré sú matematicky stvárnené dekadicky (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) alebo binárne (000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111). Štyri trigramy sú palindromické a sú stvárnené binárne na vlajke Južnej Kórei (000, 010, 101, 111). Využívame pritom fyzikálne stvárnenie trigramov: Prerušená čiara v trigrame neprepúšťa elektrický prúd. Na jej konci je preto elektrické napätie = 0. Naopak, neprerušená čiara v trigrame prepúšťa elektrický prúd. Na jej konci je preto elektrické napätie = 1. Z dvojíc trigramov sa potom ich vzájomným skladaním stvárňujú šesťdesiatštyri hexagramy (000000 až 111111). Kvôli súvislostiam pri dekódovaní krížov a hviezd namiesto cípov používame názov ramená. Preto trojcípu hviezdu nazývame ako trojramennú, podobne, ako u všetkých ďalších dekódovaných hviezd.
2. Štvorramenná hviezda symbolizuje Svätú štvoricu (Boh Otec, Syn, Duch svätý a Bohorodička Panna Mária), tetragram JHVH, teda Jehova, štyri svetové strany, štyri ročné obdobia, štyri rozmery priestoročasu, štyri rozmery priestoročasového stroja na cestovanie v čase a štyri logické funkcie jednej binárnej premennej (00, 01, 10, 11), z ktorých sa potom ich vzájomným skladaním stvárňujú šestnásť logických funkcií dvoch binárnych premenných (0000 až 1111).
3. Päťramenná hviezda symbolizuje pentagram. Aj veta a tabuľka sú vlastne pentagramy. Päťramenné hviezdy sú na vlajkách Číny, Severnej Kórei, Kuby a USA. V počte hviezd na vlajke USA je zakódovaný počet jej štátov.
4. Šesťramenná hviezda je na vlajke Izraela a symbolizuje hexagram, ktorý je zložený z dvoch prekrývajúcich sa rovnostranných trojuholníkov. Prvý trojuholník je ako štít s hrotom nadol a symbolizuje ženský princíp. Druhý trojuholník je ako meč s hrotom nahor a symbolizuje mužský falický princíp. Sexuálna symbolika šesťramennej hviezdy je obzvlášť pôsobivo umelecky stvárnená v scifi príbehoch o Forbidden Science (Zakázaná veda).
5. Osemramenná hviezda symbolizuje oktagram, ktorý je zložený z dvoch prekrývajúcich sa štvorcov a osem trigramov (000 až 111), z ktorých sa ich vzájomným skladaním stvárňujú šesťdesiatštyri hexagramy (000000 až 111111).
Z tabuľky môžeme dekódovať aj symbol dvojitého hada uroborosa:
Prvé písmeno T13 v treťom slove TENET je hlava dolného hada, posledné písmeno T17 v treťom slove TENET je hlava horného hada, prvé písmeno A7 v druhom slove AREPO je chvost horného hada a posledné písmeno A23 v štvrtom slove OPERA je chvost dolného hada. Hady sa otáčajú a navzájom si požierajú chvosty.
Tabuľku matematicky stvárňujeme v priestore ako päť platónskych telies, ktoré sú ideálne, dokonalé, pravidelné, symetrické, trojrozmerné, a tak ďalej. ... :
1. Štvorsten (tetraéder), 2. šesťsten (hexaéder), 3. osemsten (oktaéder), 4. dvanásťsten (dodekaéder), 5. dvadsaťsten (ikosaéder).
Šesťsten je kocka, v ktorej je zakódovaná naša genetická kocka (ďalej len kocka). Rozmery kocky v súradnicových osiach „x", „y", „z" sú: 4 x 4 x 4 = 64. Kocka sa teda skladá zo šesťdesiatich štyroch kociek. Kocka má šesť šachovníc, lebo aj každá z jej kociek má šesť strán:
1. V prvej šachovnici sú nukleotidy zakódovane binárne tak, že tymín alebo uracil = 00, cytotozín = 01, adenín = 10 a guanín =11. Kódujeme ich teda ako štyri logické funkcie jednej binárnej premennej, čo sa potom využíva najmä pri kódovaní v šiestej šachovnici.
2., 3., 4., 5. V druhej až v piatej šachovnici sú zakódované dátové sekvencie D v ORF (open reading frames, teda otvorené čítacie rámce v molekulárnej genetike pre DNA a RNA).
6. V šiestej šachovnici sú zakódované sekvencie X mimo ORF, teda tie, v ktorých sú autoregulačné, autoriadiace, autoorganizačné a autoreprodukčné algoritmy. Úspešné dekódovanie sekvencií X by bol vskutku revolučný zvrat vo všetkých vedeckých výskumoch biotechnológii, nanotechnológií, genetického inžinierstva, génových diagnostikách a terapiách rakovinných nádorových ochorení, a tak ďalej. ...
Pri konštrukcii rubikovej kocky je problematicky zrealizovať mechanizmus otáčania jej troch riadkov a troch stĺpcov. Tento problém je vyriešený patentovaným systémom rotácie. To je vlastne základný princíp rubikovej kocky.
Ale aj pri realizácii konštrukcie našej kocky je vzájomné spojenie jej všetkých šesťdesiatich štyroch kociek problematické. Tento problém sa však dá vyriešiť s pomocou dvojitého uroborosa, ako spojka HUMOR. Teda, ako hybridná, unipolárna, magnetická, optoelektronická a rotačná spojka.
Spojka HUMOR je univerzálny spojovací prvok na rýchle a rozoberateľné spájanie spojovaných prvkov. Jej perspektívne využitie je hlavne tam, kde vzhľadom na záväzné a striktné bezpečnostné predpisy by sa dala predpokladať aj možnosť zlyhania bežných zástrčkových alebo zásuvkových spojovacích prvkov. Napríklad, sú to prostredia s dlhodobou mikrogravitáciou, kde je prítomná aj ľudská posádka. Takéto prostredia sú v satelitoch, v medzinárodných vesmírnych staniciach, v kozmických raketách, a tak ďalej. ...

Spisovateľov komentár k príspevku

Ďakujem za prečítanie.


Ohodnoť a okomentuj literárny príspevok

Hodnotiť a komentovať literárne príspevky môže len registrovaný užívateľ.

Info o príspevku Info o príspevku
Predchádzajúci príspevok Predchádzajúci príspevok
Nasledujúci príspevok Nasledujúci príspevok
Reklama
Hlasuj za príspevok Hlasuj za príspevok
  • asdf.sk
  • Bookmark and Share
Naj od autora Naj od autora
Štúrovčina
Kuchárka | Skratky | Zábava | Diplomová práca | Psychológia | Manageria | Antikvariát Sova | Tools | Stolár | Kotly | Orava | Kovovýroba | Monitoring | K6 | Bytové doplnky | Logo | Max hra | Spravodajstvo Mráčik | RSS katalóg | Twitter katalóg | Instagram na SK i CZ | Online finančná kalkulačka | Palivové drevo | Nákupné Centrum | Športové Centrum | Krása a zdravie | Bankomaty na Slovensku | Bankomaty v České republice | Tvoj Lekár | Ponuky práce v zdravotníctve | Zdravotná poradňa | Tvůj lékař | Vyber školu | Kto hýbe Slovenskom | Kdo hýbe Českem | Tvoj Notár | Tvůj notář | Sudoku for Kids | Road for Kids | Pair for Kids | Hanoi for Kids | 15 for Kids | Grid for Kids | Colours for Kids | Pexeso | Logic | Einstein | Snake | 3 Wheels | Find 8