Tanec

Spisovateľ/ka: Alexandra Svetlíková | Vložené dňa: 7. februára 2016
http://citanie.madness.sk/view-50509.php
ENCIKLOPEDIA
TANCA
Alexandra Svetliková


 

 

 

 

 


Tanec,
všeobecne

Tanec sú opakované rytmické pohyby, konané jednou alebo viacerými osobami za sprievodu hudby, prípadne i spevu.
Prínos tanca
Tanec rozvíja koordináciu pohybov, kontrolu tela a estetické cítenie
Povzbudzuje dobré držanie tela v každom veku
Spája športovanie s estetickou a spoločenskou stránkou pohybu
Je umeleckým, emocionálnym alebo erotickým vyjadrením myšlienok
Posiľňuje telo a poskytuje radosť zo života
Cibrí spoločenské správanie
Je to jedna z mála aktivít, ktorej se môže venovať muž aj žena
Možnost zoznámiť sa s osobou opačného pohlavia
Delenia
• náboženský tanec
• ľudový tanec (svetský)
• spoločenský tanec
Nesúťažný

balet
výrazový tanec
hip-hop tanec
disko tance
• krasokorčuľovanie
• moderná/umelecká gymnastika
synchronizované plávanie
zumba
rock n roll

Dejiny
Vznik tanca sa kladie do obdobia rodovej spoločnosti, kde umocňoval rituálne obrady. Túto funkciu zastával až do starovek, kedy k tejto funkcii pribudla ešte funkcia umelecká. V tomto období neexistoval tanec v pároch, ale len sólový tanec (umenie) alebo skupinový tanec (rituálny). Tanec zaujímal významné miesto v kultúrach Indie, Číny,Japonska, Egypta, Mezopotámie, Palestíny a podobne a vrcholné formy dosiahol v Grécku, odkiaľ je známych až asi 200 druhov tancov. Svetský tanec vznikol v 6. storočí po Kr. V 11. a 12. storočí vznikli spoločenské (párové) tance vládnucich vrstiev, najmä rytierske tance, ktoré boli ovplyvnené ľudovými tancami jednotlivých národov. V 16. a 17. storočí určoval formu a štýl tanca francúzsky kráľovský dvor. Urpaar sa v 17. storočí stal jadrom tanečných suít. Suita sa stala základom všetkých cyklických foriem. Na prelome 19. a 20. storočia došlo k úpadku tanca, oživenie priniesol až prílev amerických tancov po druhej svetovej vojne, najmä silný vplyv džezovej hudby (rumba, beguin, samba, boogie-woogie, rock "n" roll, bossa nowa, čača, letkis, shake ...). V 20. storočí vznikol rad súťaží, ktoré sa delia podľa druhu tanca (pozri súťažný spoločenský tanec). Na Slovensku sa v 19. a 20. storočí pestovala najmä štvorylka, polka, mazúrka, valčík a polonéza, po roku 1918 najmä tango, po druhej svetovej vojne je výber tancov v súlade so svetovými trendmi.

VALČIK
Valčík je hudobná forma, ako aj párový spoločenský tanec v 3/4 takte a rýchlom tempe.
VZNIK VALČÍKA

Predchodcom valčíka je hornorakúsky dedinský tanec ländler, ktorý počas 18. storočia rozšírili do Viedne potulní muzikanti. Na prelome 18. a 19. storočia sa už značne rozšíril v podnikoch viedenského predmestia. Pôvodne vyvolával pobúrenie (pri menuete sa partneri dotýkali len špičkami prstov, vo valčíku sa „objímali"). Na rozdiel od menuetu sa dal veľmi ľahko naučiť a aspoň s počiatku ho bolo ľahké aj komponovať. Bol preto veľmi vhodný pre Viedenské publikum, ktoré sa chcelo baviť, ale nemalo pritom chuť ani čas učiť sa komplikovnané dvorné tance.
K popularite valčíka prispeli aj poprední hudobní skladatelia, hlavne Ludwig van Beethoven, Frederic Chopin, Anton Diabelli, Franz Schubert, alebo Karl Maria Weber, ktorí začiatkom 19. storočia povýšili valčík zo sedliackeho tanca na hudobnú formu. Skladby však neboli určené na tanec, ale len na počúvanie.
Napriek pomerne prísnemu absolutizmu tej doby, Habsburgovci kutúre a zábave v celku priali. Na Viedenskom kongrese v roku 1814 bol valčík oficiálne akceptovaný. Stále sa rozširujúca mestská stredná vrstva túžila po kultúre, zábave, ktorej výsledkom bol samostaný sloh, takvzvaný biedermeier. Súčasťou zábavy bol samozrejme aj tanec. Zakladali sa preto stále nové tanečné lokály a dopyt po nových skladbách stále rástol. Rozvoju aj popularite valčíku napomohol Josef Lanner, ktorý namiesto stále sa opakujúcich 8 taktov (typických pre tanečný valčík v tej dobe) začal komponovať rôzne do seba plynulo prechádzajúce hudobné motívy. Do vrcholnej podoby doviedol valčík (Johann Strauss mladší).
Viedenský valčík sa vyznačuje rýchlosťou a ľahkosťou. Stal sa aj základom viedenskej operetnej tvorby a ako tanec prenikol aj na cisársky dvor.

 


Balet
Balet je umelecký útvar, zjednocujúci hudbu, libreto, choreografiu, scénu a kostýmy. Balet môže byť samostatné dielo, alebo môže byť súčasťou opery, alebo operety.
Vyvoj baletu
Samotný pojem „balleto" použil po prvýkrát Domenico da Piacenza (1390 - 1470) v diele De Arte Saltandi et Choreas Ducendi pre svoje diela, namiesto pojmu „danza" (tanec). Za prvé baletné dielo sa vo všeobecnosti považuje Ballet Comique de la Reine (1581), od Baltazari
de Beaujoyeulx. V tom istom roku publikoval Fabritio Caroso svoje Il Ballarino, čo bol manuál baletnej techniky. Balet sa ďalej vyvíjal zo spoločenských tancov renesancie, v druhej polovici 16. storočia jednak ako vložka talianskych opier, a jednak ako francúzsky ballet de cour. Títo predchodcovia baletu obsahovali tance, ktoré v boli doplnené špeciálnymi kostýmami a výzdobou.Vznikol počas vlády Ľudovíta XIV. (1643 - 1715), ktorý bol veľkým prívržencom tanca. Keďže v tom čase dochádzalo k postupnému poklesu kvality tanečných štandardov, založil Ľudovít XIV. v roku 1661 Académie Royale de Danse (Kráľovskú akadémiu tanca). Jeho dvorným hudobným skladateľom bol Jean-Baptiste Lully, ktorý v tom istom roku zložil prvý tzv. comédie-ballet. Tato ranná forma baletu obsahovala hru, kde tanec oddeľoval jednotlivé scény. Vďaka Lullymu došlo k rozdeleniu tanečnej akadémie na dve časti: opéra-ballet, a školu pre profesionálnych tanečníkov, ktorá bola spojená s Académia royale de musique. Piotr Iľjič Čajkovskij: Labutie jazero - scéna z Wiener Staatsoper
V 18. storočí došlo k popularizácii baletu, ktorá viedla k rozpracovaniu a vylepšeniu baletnej techniky. Balet sa postupne stával rovnoprávnou dramatickou formou. Na vývoj baletu malo veľký vplyv vydanie Lettres sur la danse et les balety (1760; Jean-Georges Noverre), vďaka ktorej došlo k úplnému presadeniu pantomímy ako aj k reforme pohybov, čo zlepšilo možnosti vyjadrovať príbeh.
V 19. storočí záujem o balet čiastočne poklesol, keď v dôsledku veľkých spoločenských zmien stratil balet oporu v aristokratických kruhoch. Napriek tomu sa naďalej rozvíjal hlavne vo Francúzsku a Rusku. Svoj vrchol dosiahol ruský balet v dielach P. I. Čajkovského, hlavne v balete Labutie jazero, ktorý sa považuje za akýsi vrchol čistoty a dokonalosti v balete. Hlavná ženská postava v Labuťom jazere je veľmi náročnou dvojúlohou a baletky ju právom považujú za vrchol ich kariéry. Práve Ruská škola Sergeja Pavloviča Ďagileva viedla k istej renesancii klasického baletu v 20. storočí, hlavne vďaka svojim vynikajúcim tanečníkom ako napr. Václav Fomič Nižinskij či Anna Pavlovna Pavlovová ale tiež umelcom z iných oblastí umenia, prispievajúcim k vysokej úrovni súboru (vývarník Léon Bakst, skladatelia Claude Debussy a Igor Fiodorovič Stravinskij či takí velikáni ako Pablo Picasso alebo Coco Chanel). Najznámejšie baletné diela zo začiatku 20. storočia sú Romeo a Júlia a Peter a Vlk od S. Prokofieva ako aj Vták ohnivák od I. Stravinského či Luskáčik od P. I. Čajkovského.
TECHNIKA BALETU
Najznámejším je zrejme klasický balet, ktorý sa zakladá na klasickej baletnej technike. Tá je daná predovšetkým vysokou náročnosťou vykonávaných pohybov, prevedenej technike a z toho vyplývajúcej estetickosti tanca. Štylistická variabilita vyplýva najmä z regionálne odlišného pohľadu na detaily. Z najhlavnejších smerov môžeme menovať ruský, francúzsky, anglický alebo taliansky balet. Kým tradičná ruská baletná škola dáva dôraz na veľkú šírku a dynamiku v tanci, talianska sa vyznačuje tancom v nižších pozíciách ale s dôrazom na rýchlu a precíznu prácu nôh. Rozdielne výrazové prostriedky sú dané aj odlišnosťou v tréningových metódach, pomenovaných podľa ich zakladateľov. Napriek odlišnostiam a variáciám je jadro baletnej techniky štandardizované po celom svete.

Moderny tanec

Moderný tanec, ako ho poznáme dnes, sa objavil po prvej svetovej vojne. Toto povojnové obdobie vyžadovalo formy, ktoré by boli dostatočne živé, aby boli prijaté znovuzrodeným človekom. S posilneným uvedomením prišla zmena v pohybe. Z toho vzišlo rozdielne užívanie tela ako nástroja. Telo je základný inštinktívny a intuitívny nástroj. To viedlo k vývinu úplne novej sústave moderných techník v tanci. Technika tanca môže byť rýchla aj pomalá. Tento tanec nemá ešte žiadnu historiu . pohyby v modernom tanci môže byť všetko čo vás napadne

Hip-hop tanec
hip hop [hiphap] je označený pre kulturu, ktorá vznikla po 70. rokov v New Yorku v časti Bronx. Korene tohoto životného štýlu siahajúci až na ostrov Jamaica, odkiaľ pochádza večšina prvích hiphoperov okrem samotného „otca hip hopu" DJ Kool Herc. Základným hiphopovým motívom sú 4 hesla: Peace, Love, Unity, Having Fun. Okolo roku 1977 je takto stanovil DJ Afrika Bambaataa.

5 zakladnych elementov hip hopu
1. Deejaying - vytvárajú hudobných mixov (koláž) prostrednictvom dvoch gramofonov a mixážného pultu.
2. Emceeing - vokálný prejav postavený hlavne na rytmizácii jazyka, hra zo slovami a komunikácii s publikom.
3. Beat boxing - napodobovanie bicích nástrojov za pomocou ľudskeho hlasu.
4. B-boying (Breaking) - druh nepárového pouličného tanca využívajúceho zaujmu akrobatickích prvkov.
5. Graffiti writing - používanie sprejových farieb ku kultivácii industriálného, chátrajúceho a nevyužívaného verejného priestoru je najkontroverznejší element hip hopu, bývá spojom s vandalismom a ničením cudzieho majetku.
Korene


Hiphopovú kultúru ovplyvnilo mnoho faktorov. Vhodným predpokladom pre jej rozvoj bola multikulturálna spoločnosť New Yorku 70-tych rokov.
Štýl a technika rapovania súvisí so západoafrickými básnikmi nazývanými grioti, ktorých piesne obsahovali hovorené prvky. Významným vplyvom boli taktiež hovorené pasáže piesní populárnych soulových a funkových hudobníkov.
Dôležitým vplyvom (hudobným i kultúrnym) bol dub, sub-žáner reggae, ktorý vznikol v 60-tych rokoch. Dub boli v podstate inštrumentálne verzie populárnych reggae piesní, dôraz sa kládol na bicie a výraznú basovú linku. Dub priniesli do New Yorku jamajskí prisťahovalci, ktorí ho začali hrávať na partys v komunitných centrách a uliciach.
Ako ďalšie vplyvy môžeme uviesť jazz a blues ale aj disco.V New Yorských kluboch bola v 70-tych rokoch populárna predovšetkým disco hudba, na uliciach to však bol funk, soul a reggae. Konali sa tzv. „block parties" (párty na ulici), kde dídžeji používali na reprodukciu hudby dva gramofóny. Pomocou mixovacích techník predlžovali inštrumentálne pasáže funkových piesní, do ktorých niekto spontánne animoval publikum a tak vznikol rap. K tejto hudbe sa taktiež rozvinula samostaná forma tanca nazvaná breakdance. Vizuálnu stránku hiphopvej kultúry dopĺńala v počiatkoch aj špeciálna zložka graffiti, chápaná ako spôsob zviditeľnenia sa a úteku od všednosti a každodennosti života vo veľkomeste.

Ľudové tance
Ľudový tanec sú tanečné formy zachované v ľudovom prostredí (na rozdiel od spoločenských umeleckých tancov) často výrazne ovplyvnené národným charakterom (odzemok, čardáš, polka, fandango).
Pod hlavičkou Stredoslovenského múzea vzniklo v roku 2007 v Banskej Bystrici Múzeum ľudového tanca. Zaoberá sa výskumom v teréne, archiváciou audio-vizuálnej dokumentácie a prezentovaním ľudového tanca verejnosti.

ľudové tance tancujú florklory napr. Krakovanček (deti) ,lusk (dospelí) . Tancuje sa v krojoch: mijavsky
krakovsky
spišsky atd.

Rock n roll

Zakladý krok v rocknrolu je vykopavanie . Vetššinou sa tancuje v dvojici. Najťahžšie sú zdvíhački a všeliaké nadvihovački.


Ma rýchle tempo. Dá sa aj tancovať v skupinke. Rock and roll vznikol začiatkom 50-tych rokov v Amerike, odkiaľ sa postupne rozšíril do všetkých častí sveta ale v rôznych imitáciách.
Druhy rock n rollu: akrobatický
Moderný
Duo
V skupinke


Zumba
Zumba, pri ktorej sa problémy ľahko rozplynú a vy sa nabijete novou energiou.
Zumba je tanečná fitnes hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej nálady.
Kombinuje dynamickú latinsko-americkú hudbu a latinsko-americké tance spolu s aerobnými pohybmi.
Využíva tance ako Salsa, Merengue, Cumbia, Reaggaeton, Flamenco, Hip-hop, Cha-cha, Samba, Calypso, Belly Dance a omnoho viac... Vychádza z princípu, že cvičenie by malo byť zábavné a jednoduché
Choreografie striedajú pomalé a rýchle rytmy na princípe intervalového tréningu s cieľom spaľovať tuky, vyformovať a posilniť celé telo. Zameriavajú sa na svalové partie ako zadok, nohy, ruky, brucho a ten najdôležitejší sval tela, vaše srdce!
História Zumba
Keď si známy kolumbijský choreograf, tanečník, choreograf a fitnes tréner celebrít Beto Perez zabudol hudbu na precvičovanie aerobiku, vytiahol z batohu svoju obľúbenú kazetu s latino hudbou a začal improvizovať. Ľudia boli nadšení a dopyt po jeho hodinách začal vzrastať geometrickým radom. V Kolumbii sa stal tak populárny, že si ho speváčka Shakira najala ako choreografa pre jeden zo svojich albumov. Po Betovom príchode do USA v roku 2001 spolu s dvomi podnikateľmi (Alberto Perlman a Alberto Aghion) vytvorili spoločnosť Zumba fitness, založenú na Betovej filozofii „priniesť do sveta fitnes zábavu" a začalo sa nové šialenstvo, ktoré uchvátilo milióny ľudí na celom svete.
K máju 2011 sa Zumba sa teší obrovskému úspechu vo viac ako 125 krajinách na celom svete, 12 miliónov ľudí navštevuje hodiny aspoň raz týždenne...Prečo je to tak? Lebo je to tá najlepšia party, akú ste kedy zažili!


Krasokorčulovanie
Krasokorčulovanie je tanec na lade . Krasokorčuľovanie je druh zimného športu na ľade, v ktorom sa kladie dôraz na umelecké stvárnenie piruet, skokov a krokov. Krasokorčuliari sa stretávajú v súťažiach na národnej a medzinárodnej úrovni, ako sú napr. Majstrovstvá Európy a sveta, Národné majstrovstvá, Majstrovstvá štyroch kontinentov, Grand-Prix v krasokorčuľovaní. Krasokorčuľovanie je tiež jednou z oficiálnych disciplín Zimných olympijských hier.
Mnoho krasokorčuliarov pôsobí po skončení kariéry ako tréneri, alebo v rôznych ľadových revue. Krasokorčuľovanie sa delí na nasledujúce disciplíny:
• Jednotlivci - muži/ženy
• Športové dvojice
• Tance na ľade
• Synchronizovanie krasokorčuľovanie
• Interpretačné korčuľovanie
História
Pri výlete k prvopočiatkom krasokorčuľovania ako športového odvetvia musíme najskôr hovoriť iba o korčuľovaní, ktoré sa až neskôr rozdelilo na dve rôzne športové disciplíny, krasokorčuľovanie a rýchlokorčuľovanie.
Prvé historické zmienky o korčuľovaní pochádzajú z Dánska z roku 1134, najstaršia anglická zmienka sa datuje do roku 1174. Archeologické nálezy (korčule vyrobené z kostí) datujú vznik korčuľovania až do doby bronzovej a kamennej.
Primitívne začiatky krasokorčuľovania možno nájsť v Nizozemsku 13. a 14. stor. - drevené korčule na spodnej strane so železným plátkom - na rozbeh však bolo nutné použiť palice. Až náhoda, keď nizozemský truhlársky učeň zmenil pri zasadzovaní želiezok vodorovnú polohu za zvislú, priniesla zmenu. Korčuliari odložili palice, pohyb sa stal voľnejší, rýchlejší a ovládateľnejší. V Holandsku bolo korčuľovanie zábavou jednoduchého ľudu, ako dokazujú niektoré obrazy starých majstrov, v iných krajinách, bolo korčuľovanie výsadou šľachtických rodov. Začiatkom roku 1610 bol na dvore Rudolfa II. usporiadaný veľký karneval na ľade.
Rozvoj „skutočného" krasokorčuľovania začal až v 18. stor., keď nože dostali trocha zahnutý tvar, čo umožnilo uskutočňovať otáčky a komplikovanejšie prvky. Kolískou krasokorčuľovania je Spojené kráľovstvo, prvá krasokorčuliarska súťaž sa tu konala v roku 1814. Odtiaľ sa krasokorčuľovanie šírilo do celej Európy a Ameriky. V USA pridali ku krasokorčuľovaniu ešte hudbu a tanečné a baletné prvky.
Nekorčuľovalo sa iba v západnej Európe, ale tiež na východe, najmä v severnej časti Ruska. V roku 1838 bola v Petrohrade vydaná knižka pod názvom „Zimné zábavy a umenie jazdiť figúry na korčuliach". Podáva svedectvo o tom, že korčuľovaniu sa venovala nielen mládež, ale aj dospelí. Na kovových korčuliach sa v Rusku jazdilo už v 17. stor. Cár Peter Veľký si dal v roku 1637 vykovať pár železných korčulí. Najskôr sa im hovorilo „skorochod", až neskôr, keď predná časť korčulí získala ozdobu konskej hlavy dostali názov, ktorý sa používa dodnes - „koňky".
Vybavenie
Nože
Topánky
Kostýmy

 


moderná gymnastika

 

 

 

Moderná gymnastika je šport, ktorý kombinuje prvky baletu, gymnastiky, divadelného tanca a akrobacie. Použiva sa švihadlo, obruč, lopta, kužele a stuha. Zo spoločných skladieb modernej gymnastiky sa vyvinula estetická skupinová gymnastika, ktorú v Japonsku cvičia aj muži. Moderná gymnastika sa stala olympijským športom v roku 1984. Prvý titul olympijskej víťazky z týchto Letných olympijských hier 1984 hier v Los Angeles získala Kanaďanka Lori Fung. Spoločné skupinové skladby sa na olympijských hrách prvýkrát predstavili na Letných olympijských hrách 1996 v Atlante, kde vyhrala skladba Španielska. Gymnastky začínajú trénovať zvyčajne od veľmi mladého veku a svoj vrchol často dosahujú už pred dvadsiatym rokom. Tento spôsob tréningu a súťaží vedie k častej kritike, pretože zlým tréningom môže dôjsť k preťažovaniu kĺbov a bývalým vrcholovým športovcom môže neskôr spôsobiť zdravotné problémy.


Jazzový tanec


Jazzový (džezový) tanec je v zásade mestský ľudový tanec, ktorý sa vytvoril historickým vývinom v USA. Vznikol na základe afroamerických tancov, ktoré sa vývojom obohacovali a prelínali s európskymi tancami. Charakteristické znaky džezového tanca (polycentrika, polyrytmika, centrifugálnosť, spätosť s hudbou, improvizácia, individuálny pohybový štýl) sa kryjú s charakteristikami afroamerického tanca, ktorý je jadrom jazzového tanca. Na jeho vývoj neskôr vplývali iné tanečné techniky (klasický tanec, americký moderný tanec, nemecký výrazový tanec, tance ďalekého východu) a mnohí významní pedagógovia a choreografi (Jack Cole, Jerome Robins, Pearl Primus, Alvin Ailey, Gus Giordano, Luigi, Matt Mattox).
Džezový tanec sa v súčasnosti využíva v choreografiách muzikálov a vyučuje sa na rôznych stupňoch umeleckých škôl a v tanečných skupinách. Jeho technika a systém výučby je vypracovaný a zapísaný viacerými autormi.

 

 

 


To to je už koniec .Dúfam ,že ste ziskali vela informacií o tanci.

 

 

Ohodnoť a okomentuj literárny príspevok

Hodnotiť a komentovať literárne príspevky môže len registrovaný užívateľ.

Info o príspevku Info o príspevku
Predchádzajúci príspevok Predchádzajúci príspevok
Nasledujúci príspevok Nasledujúci príspevok
Reklama
Hlasuj za príspevok Hlasuj za príspevok
  • asdf.sk
  • Bookmark and Share
Naj od autora Naj od autora
Štúrovčina
Kuchárka | Skratky | Zábava | Diplomová práca | Psychológia | Manageria | Antikvariát Sova | Tools | Stolár | Kotly | Orava | Kovovýroba | Monitoring | K6 | Bytové doplnky | Logo | Max hra | Spravodajstvo Mráčik | RSS katalóg | Twitter katalóg | Instagram na SK i CZ | Online finančná kalkulačka | Palivové drevo | Nákupné Centrum | Športové Centrum | Krása a zdravie | Bankomaty na Slovensku | Bankomaty v České republice | Tvoj Lekár | Ponuky práce v zdravotníctve | Zdravotná poradňa | Tvůj lékař | Vyber školu | Kto hýbe Slovenskom | Kdo hýbe Českem | Tvoj Notár | Tvůj notář | Sudoku for Kids | Road for Kids | Pair for Kids | Hanoi for Kids | 15 for Kids | Grid for Kids | Colours for Kids | Pexeso | Logic | Einstein | Snake | 3 Wheels | Find 8